O nás

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka se nachází uprostřed obce. Je školou neúplnou. Sdružuje školní družinu, školní jídelnu - výdejnu a na odloučeném pracovišti mateřskou školu se školní jídelnou - výdejnou. V letošním školním roce 2019/2020 ji navštěvuje 75 žáků v pěti třídách.

Výuka na škole probíhá v současné době v 1.až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život.

Na škole vyučují aprobovaní pedagogové, včetně výuky angličtiny.

Ve vyučování používáme takové metody a formy práce, abychom rozvíjeli osobnost každého žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Učíme žáky odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku. Chceme budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí  pro výchovu a vzdělávání dětí.

Věnujeme se dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které do naší školy docházejí, snažíme se rozvíjet talent dětí nadaných. Každý rok připravujeme pro žáky nabídku zájmových kroužků.  V odpoledních hodinách probíhá

ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje Základní umělecké školy v Ostravě.

Součástí školního areálu je sportovní hřiště, které v hojné míře využíváme za příznivého počasí o velkých přestávkách, v hodinách tělesné výchovy a odpoledne v rámci školní družiny. Hřiště slouží dětem i v jejich volném čase. Provoz hřiště je zajištěn z dotace Statutárního města Ostravy.

Naše škola je školou rodinného typu, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a  jeho právo

na různost a osobní tempo.